Contactgegevens

 

 

VERSIE: WOENSDAG 20.05.2020

 

Deur Vector Icon - Download Free Vectors, Vector Bestanden ...

 

 

Vanwege de Corona maatregelen is het parochiecentrum gesloten tot
1 Juni,2020
Het gastteam is dus ook niet aanwezig.

 

 

 

 

 

MARIAKAPEL GESLOTEN
 

Face of Maria, detail of the Pietà by Michelangelo Buonarroti ...


De Mariakapel is gesloten vanwege de Corona maatregelen.
Na Pasen gelden weer de openingstijden:
maandag tot  en met vrijdag  van 9 tot 12 uur.
Denk nog wel aan 1,5 m onderlinge afstand.


 

gebed in de ochtend

GEBED 

Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U: 

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf 
en over de mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle zieken, 
aan hen die alleen zijn, 
aan mensen zonder vrienden of familie.

Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven,
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.

Geef wijsheid en moed 
aan alle politieke leiders 
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.

Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn
op in uw vrede, 
en troost allen die om hen rouwen.

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen 
voor de mensen rondom mij,
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.

Pace e bene - Vrede en alle goeds - Pax et bonum


Het kabinet gaat er strenger op toezien dat de bestaande maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden nageleefd.

Zo worden alle bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen tot 1 juni verboden.

Bij overtreding zullen er boetes worden uitgedeeld.

www.nu.nl/coronavirus/6039660/alle-bijeenkomsten-tot-1-juni-verboden-forse-boetes-bij-overtredingen.html 

 


ZIE BIJ "MEDEDELINGEN":
     

  • Geloven NU, praten met elkaar over geloofs- en levensvragen            
  • Tarieven van de Geloofsgemeenschap Heesch per 01-01-2018
  • Meerdaagse en dagbedevaart naar Beauraing, België
  • VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DONDERDAGAVOND VIERINGEN IN ZORGCENTRUM HEELWIJK
  • Mededelingen van het bestuur

 

KERKBLAD Nr. 6 (Mei/Juni/Juli 2020) - Jaargang 27 is verschenen. 

 

 

 

     Als het goed is, is dit tijdschrift (april 2020, nummer 1)

     onlangs samen met de Bernhezer in de brievenbus afgeleverd!             

 

 

 

                                  

GELOOFSGEMEENSCHAP HEESCH - PAROCHIE DE GOEDE HERDER

 

 

Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch

Pastoraal team

Telefoon: (0412) 451215

 

www.heeschdgh.nl

F. Ouwens, pastoor

  info@heeschdgh.nl

Kerkstraat 4, 5476 KV Vorstenbosch

Telefoon: (0413) 363315

 

f.ouwens@parochiedgh.nl

 

 

Kerkdiensten

Vacature

Petruskerk: zaterdag 19.00 uur

Kloosterstraat 2, 5386 AS Geffen

Zorgcentrum Heelwijk: donderdag 19.00 uur

Telefoon: (073) 5321216

 

pastoor@parochiegeffen.nl

Parochiecentrum

 

Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 9.00-12.00 uur.

E-mail: info@heeschdgh.nl

Tijdens de openingsuren is één van de leden

van het gastteam aanwezig. Buiten de openingsuren is uitsluitend voor zeer dringende gevallen (uitvaart, ziekenzalving

of zegening), een noodnummer bereikbaar:

06 2701 6505.

A. Bergsma, pastoraal werkster

Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch

Teklefoon: (0412) 451215

a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

G. Verbakel, pastoor in solidum

Kerkstraat 30, 5391 AA Nuland

Telefoon: (073) 5321215

parochie.nuland@hetnet.nl

 

 

Kerkblad

Doop en huwelijk

De redactie stelt het zeer op prijs foto’s of stukjes van parochianen te ontvangen. We proberen zoveel mogelijk te plaatsen, maar soms zullen we moeten kiezen of stukjes inkorten. Kopij aanleveren per e-mail naar: ​​​​​

kerkblad@heeschdgh.nl

Uiterste data voor inzending:

Uitgifteschema 2019-2020 (jaargang 27).pdf

Ouders die hun kind willen laten dopen en zij die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten kunnen zich melden bij het gastteam. Het verzoek wordt doorgegeven aan de dienstdoende priester of diaken.

 

Ziekenpastoraat

Wie ziek is of een zieke kent, en meeleven

 

van de parochie op prijs stelt, kan bellen

Bankrekening

NL54 RABO 0120 0020 51 (algemeen)

NL39 RABO 0120 0054 25 (kerkbalans)

wie thuis de communie, de ziekenzalving

of zegening wil ontvangen.

 

Overlijden, uitvaart

Administratie

De familie kan contact opnemen met het

W. van Nistelrooij: di. en do.-ochtend van

9.00 -12.00 u (0412 451215)

Gastteam. Buiten de openingsuren is een

administratie@heeschdgh.nl

noodnummer bereikbaar: 06 2701 6505.

 

Tarieven: zie <Mededelingen>.

 

Website

 

Contact: T. Gribnau, tcj.gribnau@planet.nl

 

 

 

Privacy statement van de website van de

Geloofsgemeenschap St. Petrus’ Banden (Parochie De Goede Herder).

Bovengenoemde Geloofsgemeenschap beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens, te weten: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres van haar leden, die verzameld zijn als gevolg van aanmelding als lid van deze gemeenschap/parochie met als doel haar leden te informeren over nieuws, bijeenkomsten en dergelijke en het innen van de contributie.


De Gemeenschap/Parochie beheert de ledenadministratie en het innen van de contributie.

 
De Gemeenschap/Parochie is op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming inclusief de meldplicht datalekken, en zal zich

inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens geheim worden gehouden en niet aan derden worden doorgegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »