Contactgegevens

VERSIE: MAANDAG 09.12.2019


   


ZIE BIJ "MEDEDELINGEN":
     

  • Geloven NU, praten met elkaar over geloofs- en levensvragen            
  • Tarieven van de Geloofsgemeenschap Heesch per 01-01-2018
  • Meerdaagse en dagbedevaart naar Beauraing, België

  • Mededelingen van het bestuur


KERKBLAD Nr. 3 (December 2019/Januari 2020) - Jaargang 27 - 2019/2020 is verschenen. 

 

 

 

       Als het goed is, is dit tijdschrift onlangs
      samen met de Bernhezer in de
    brievenbus afgeleverd!

 

                                  

GELOOFSGEMEENSCHAP HEESCH - PAROCHIE DE GOEDE HERDER

 

 

Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch

Pastoraal team

Telefoon: (0412) 451215

 

www.heeschdgh.nl

F. Ouwens, pastoor

  info@heeschdgh.nl

Kerkstraat 4, 5476 KV Vorstenbosch

Telefoon: (0413) 363315

 

f.ouwens@parochiedgh.nl

 

 

Kerkdiensten

Vacature

Petruskerk: zaterdag 19.00 uur

Kloosterstraat 2, 5386 AS Geffen

Zorgcentrum Heelwijk: donderdag 19.00 uur

Telefoon: (073) 5321216

 

pastoor@parochiegeffen.nl

Parochiecentrum

 

Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 9.00-12.00 uur.

E-mail: info@heeschdgh.nl

Tijdens de openingsuren is één van de leden

van het gastteam aanwezig. Buiten de openingsuren is uitsluitend voor zeer dringende gevallen (uitvaart, ziekenzalving

of zegening), een noodnummer bereikbaar:

06 2701 6505.

A. Bergsma, pastoraal werkster

Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch

Teklefoon: (0412) 451215

a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

G. Verbakel, pastoor in solidum

Kerkstraat 30, 5391 AA Nuland

Telefoon: (073) 5321215

parochie.nuland@hetnet.nl

 

 

Kerkblad

Doop en huwelijk

De redactie stelt het zeer op prijs foto’s of stukjes van parochianen te ontvangen. We proberen zoveel mogelijk te plaatsen, maar soms zullen we moeten kiezen of stukjes inkorten. Kopij aanleveren per e-mail naar: ​​​​​

kerkblad@heeschdgh.nl

Uiterste data voor inzending:

Uitgifteschema 2019-2020 (jaargang 27).pdf

Ouders die hun kind willen laten dopen en zij die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten kunnen zich melden bij het gastteam. Het verzoek wordt doorgegeven aan de dienstdoende priester of diaken.

 

Ziekenpastoraat

Wie ziek is of een zieke kent, en meeleven

 

van de parochie op prijs stelt, kan bellen

Bankrekening

NL54 RABO 0120 0020 51 (algemeen)

NL39 RABO 0120 0054 25 (kerkbalans)

wie thuis de communie, de ziekenzalving

of zegening wil ontvangen.

 

Overlijden, uitvaart

Administratie

De familie kan contact opnemen met het

W. van Nistelrooij (ma., di. en do.-ochtend):

Gastteam. Buiten de openingsuren is een

administratie@heeschdgh.nl

noodnummer bereikbaar: 06 2701 6505.

Tarieven: zie <Mededelingen>.

 

Website

 

Contact: T. Gribnau, tcj.gribnau@planet.nl

 

 

 

Privacy statement van de website van de

Geloofsgemeenschap St. Petrus’ Banden (Parochie De Goede Herder).

Bovengenoemde Geloofsgemeenschap beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens, te weten: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres van haar leden, die verzameld zijn als gevolg van aanmelding als lid van deze gemeenschap/parochie met als doel haar leden te informeren over nieuws, bijeenkomsten en dergelijke en het innen van de contributie.


De Gemeenschap/Parochie beheert de ledenadministratie en het innen van de contributie.

 
De Gemeenschap/Parochie is op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming inclusief de meldplicht datalekken, en zal zich

inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens geheim worden gehouden en niet aan derden worden doorgegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »