Contactgegevens

VERSIE: DONDERDAG 24.09.2020

 

In Heesch zijn met ingang vanaf 1 Juli de wekelijkse kerkdiensten met communie uitreiking om 19.00 uur in de St. Petrus-banden kerk weer hervat en wel voor 100 personen.

Deelname aan kerkdiensten is op eigen risico en RIVM richtlijnen zijn van toepassing:

  • Thuisblijven bij verkoudheid/koorts
  • 1.5 meter afstand houden
  • Hoesten/niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes

Alle vieringen zijn zonder volledig koor. Bezoekers worden gevraagd de handen te reinigen bij binnenkomst van de kerk en na het ontvangen van de communie. Verder wordt iedereen gevraagd 1.5. m afstand te houden bij het plaatsnemen in de banken en bij de communie uitreiking en geen handen te schudden bij de vredeswens.

Vanaf 1 Juli zal ook het parochiecentrum weer van 9-12 geopend zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Namens het parochiebestuur

Rob Hanssen
Jan Jacobs


In verband met beperkende maatregelen worden er tot nader bericht geen vieringen op donderdagavond gehouden in Zorgcentrum Heelwijk


MARIAKAPEL
 

Face of Maria, detail of the Pietà by Michelangelo Buonarroti ...


openingstijden
maandag tot  en met vrijdag  van 9 tot 12 uur.
Denk nog wel aan 1,5 m onderlinge afstand.


                             

    ZIE BIJ "MEDEDELINGEN":
     

  • Tarieven van de Geloofsgemeenschap Heesch per 27-11-2019
  • Mededelingen van het bestuur

 

KERKBLAD Nr. 1 (September/Oktober 2020) - Jaargang 28 is verschenen. 

 

 

     Als het goed is, is dit tijdschrift (augustus 2020, nummer 2)

     onlangs samen met de Bernhezer in de brievenbus afgeleverd!             

 

 

 

                                  

GELOOFSGEMEENSCHAP HEESCH - PAROCHIE DE GOEDE HERDER

 

 

Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch

Pastoraal team

Telefoon: (0412) 451215

 

www.heeschdgh.nl

F. Ouwens, pastoor

  info@heeschdgh.nl

Kerkstraat 4, 5476 KV Vorstenbosch

Telefoon: (0413) 363315

 

f.ouwens@parochiedgh.nl

 

 

Kerkdiensten

Vacature

Petruskerk: zaterdag 19.00 uur

Kloosterstraat 2, 5386 AS Geffen

Zorgcentrum Heelwijk: donderdag 19.00 uur

Telefoon: (073) 5321216

 

pastoor@parochiegeffen.nl

Parochiecentrum

 

Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 9.00-12.00 uur.

E-mail: info@heeschdgh.nl

Tijdens de openingsuren is één van de leden

van het gastteam aanwezig. Buiten de openingsuren is uitsluitend voor zeer dringende gevallen (uitvaart, ziekenzalving

of zegening), een noodnummer bereikbaar:

06 2701 6505.

A. Bergsma, pastoraal werkster

Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch

Teklefoon: (0412) 451215

a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

G. Verbakel, pastoor in solidum

Kerkstraat 30, 5391 AA Nuland

Telefoon: (073) 5321215

parochie.nuland@hetnet.nl

 

 

Kerkblad

Doop en huwelijk

De redactie stelt het zeer op prijs foto’s of stukjes van parochianen te ontvangen. We proberen zoveel mogelijk te plaatsen, maar soms zullen we moeten kiezen of stukjes inkorten. Kopij aanleveren per e-mail naar: ​​​​​

kerkblad@heeschdgh.nl

Uiterste data voor inzending:

Uitgifteschema 2020-2021 (jaargang 28).

 

Ouders die hun kind willen laten dopen en zij die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten kunnen zich melden bij het gastteam. Het verzoek wordt doorgegeven aan de dienstdoende priester of diaken.

 

Ziekenpastoraat

Wie ziek is of een zieke kent, en meeleven

 

van de parochie op prijs stelt, kan bellen

Bankrekening

NL54 RABO 0120 0020 51 (algemeen)

NL39 RABO 0120 0054 25 (kerkbalans)

wie thuis de communie, de ziekenzalving

of zegening wil ontvangen.

 

Overlijden, uitvaart

Administratie

De familie kan contact opnemen met het

W. van Nistelrooij: di. en do.-ochtend van

9.00 -12.00 u (0412 451215)

Gastteam. Buiten de openingsuren is een

administratie@heeschdgh.nl

noodnummer bereikbaar: 06 2701 6505.

 

Tarieven: zie <Mededelingen>.

 

Website

 

Contact: T. Gribnau, tcj.gribnau@planet.nl

 

 

 

Privacy statement van de website van de

Geloofsgemeenschap St. Petrus’ Banden (Parochie De Goede Herder).

Bovengenoemde Geloofsgemeenschap beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens, te weten: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres van haar leden, die verzameld zijn als gevolg van aanmelding als lid van deze gemeenschap/parochie met als doel haar leden te informeren over nieuws, bijeenkomsten en dergelijke en het innen van de contributie.


De Gemeenschap/Parochie beheert de ledenadministratie en het innen van de contributie.

 
De Gemeenschap/Parochie is op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming inclusief de meldplicht datalekken, en zal zich

inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens geheim worden gehouden en niet aan derden worden doorgegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »